top of page

הסכם - תקנון לארגונים ולאדם הפרטי

1. הנני הינו גוף פרטי המספק שירותי הוראה בפועל בקורסים דיגיטליים משולבים עם חומרי יצירה.

2. הרוכשים (ארגון או פרטי) יקבלו 'קוד כניסה' לשיעורים מצולמים.

3. הרוכשים יקבלו חומרי יצירה לפי מספר המשתתפים להלן הרוכש הפרטי עבור ילד אחד והארגון לפי מספר       משתתפים.

4. במידה ונוספו ילדים על הארגון על הארגון חלה חובת ההודעה על מנת שכל ילד יקבל מענה בתכנית 'הנני.'

5. נציג הארגון / או הרוכש הפרטי מתחייב שלא להציג את עצמו כרשאי לעשות-כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק ל'הנני' או צד שלישי (ספקי חומרי היצירה , משלוחנים ועוד) הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

6.'הנני' מצידה תספק את כל חומרי היצירה הנדרשים לשם אספקת השירות.

7.כל הכלים והחומרים בהם יעשו שימוש יהיה מהסוג המתאים ולא יועברו הלאה.

8. מובהר כי עשיית שימוש בחומרי היצירה או סרטוני-ההדרכה שיש בה פגיעה בצד א' ב' או ג' תחשב כהפרת הסכם זה.

9.נותן השירותים מטעם 'הנני' רשאי להמשיך לספק שירותים לאחרים זולת הארגון או האדם הפרטי ובלבד שלא תהיה   בזה פגיעה בארגון או באדם הפרטי.

10. התמורה שישלם הארגון ל 'הנני' - קורסים דיגיטליים הינה מלוא ההתחייבות עבור כל ילד.

11. לארגונים תנאי התשלום בסיום כל חודש בכפוף לחודש העבודה.

12.על הארגון להודיע ל'הנני' בתוך 14 יום מים קבלת דרישת התשלום איזה חלק מן הדו'ח או דרישת התשלום אינו מקובל עליו.

13. 'הנני' יגיש חשבונית למקבל השירותים בארגון בסוף כל חודש עבודה.

       ברכישות פרטיות תשלח קבלה למייל דרך מערכת ממוחשבת.

14. נזיקין :

מוסכם בין הצדדים כי 'הנני' לא ישאו באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן, עגמת-נפש או נזק שיגרמו לגופם או לרכושם של משתתפי הקורס כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בחומרי היצירה וסרטוני ההדרכה וכי האחריות מוטלת על המבוגר המשגיח במקום או מטעמו.

15. זכויות יוצרים:

כל השירותים שיסופקו ע'י 'הנני' במסגרת תקנון זה ותוצאותיהם, ללא יוצא מן הכלל, יחשבו כקניין מוחלט של 'הנני' ומקבלי השירותים לא יעשו שימוש כגון בצילומים , בידע, בתכנים או בחומרים שהם תוצר של השירותים נשוא תקנון זה או נערכו למענו שלא לצורך תקנון זה אלא אם קיבל הסכמה בכתב מ'הנני' מראש ובכפוף לשמירה על זכויות היוצרים של 'הנני'.

16. שמירת סודיות:

מקבל השירותים (הארגון או האדם הפרטי) מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע , למסור או להביא לידיעת כל גורם במישרין / בעקיפין / ואו בכל דרך שהיא כל מידע, ידיעה , סוד מסחרי, גישה לקוד וצפיה בסרטונים שאינו מוחלט ע'י מספק השירותים ('הנני' - רחלה דחליקה).

17. מקבל השירותים מתחייב לשמור על החומרים שקיבל וימסור אותם לפעילות לילדים כשהם במצב תקין.

18. מדינית ההחזרות:

כאשר הציוד שנשלח אליכם שלם ולא נעשה בו שימוש כלל.

כמו כן עלות המשלוח תהיה על מקבל השירותים.

19. אי מילוי חיוב ע'י נותן השירותים :

א. היה ולא מילא מקבל השירותים חיוב מחיוביי, רשאים 'הנני' מבלי לגרוע מכל סעד אחר הקיים לו אם לפי החוק ובין אם לפי תקנון זה לבצע את אחת הפעלות הבאות או כולן יחד:

1. לבצע במקום מקבל השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו ולחייב את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלום המגיע לנותן השירות לפי תקנון (הסכם) זה.

2. לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מקבל השירותים (הארגון או האדם הפרטי) מתחייב להחזיר ל'הנני' את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי תקנון-הסכם זה על נספחיו ולשפות את 'הנני' בגין נזקים שנגרמו או שיגרמו עקב ביטול ההסכם.

ג. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של 'הנני' לדרוש ביצוע של תקנון-הסכם זה על נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנת ל'הנני' ע'פ כל דין או הסכם.

מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כויתור על אותה זכות.

20. יישוב חילוקי דעות אם יתעוררו בין הצדדים:

 א. מסכימים הצדדים לנסות וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר או בסיוע של מגשר שזהותו תקבע בהסכמת שני הצדדים.

ב. היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך (חו'ש) במשא ומתן ישיר רשאי כל צד לזמן ישיבת היוועצות עם מגשר בתוך 30 ימים. המגשר יבחן עם הצדדים בישיבה משותפת או נפרדת את האפשרות ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.

ג. באם לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור רשאי כל צד להגיש תובענה לבית-המשפט.

ד. פנו הצדדים לגישור והגישור לא הסתיים תוך 3 חודשים מיום הפניה הראשונה למגשר, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך הגישור לתקופה נוספת שנקבעה.

ה. אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה לרבות בקשה לסעד זמני , כדי למנוע נזק ממשי לצדדי הסכם-תקנון זה או לצד שלישי.

21. תניית-שיפוט

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי יהיה בעיר באר שבע בכל הקשור לתקנון-הסכם זה בבתי המשפט המוסמכים ו/ או ע'פ דין תורה.

22. נציג הארגון לעניין תקנון-הסכם זה הוא עובד הארגון בתפקיד המקנה לו סמכות וקבלת החלטה. 

לארגון הזכות להחליף את נציגו בכל עת.

23. כתובות והודעות 

א. כתובות נותני השירותים (הנני) והארגון / או האדם הפרטי לרבות מייל וטלפון מפורטות על חשבונית וקבלה 

(ולאדם הפרטי בעת ביצוע ההזמנה) וידועות לשני הצדדים.

ב. כל הודעה שתימסר לכתובתו של צד כאמור לעיל תחשב כאילו נמסרה לצדדים ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

ג. נותן השירותים ('הנני') ומקבלי השירותים (הארגון או האדם הפרטי) מתחייבים להודיע לצדדים מעת לעת על שינוי כתובתם , מס' הטלפון והמייל להתקשרות לפי הצורך.

24. מיצוי זכויות

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם- תקנון  זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים והם מבטלים כל תקנון , הסכם , מצג, הבטחה או נוהג שקדם טרם הסכמתו.

25. לא יתקיימו  יחסי נותני השירות ומקבלי השירות ללא הסכמה מפורשת על תקנון- הסכם זה.

 

26. 'הנני' מקווה שתהנו מהמוצרים שנבחרו עבורכם בקפידה רבה והמון אהבה, יהיו לילדים לתועלת , יעזרו להם לשפר תפקודים ולגדול סקרנים יצירתיים חושבים מחוץ לקופסא,  וירצו לשמור איתנו על קשר.

bottom of page